Izaberite stranicu
Uslovi i pravilnik

Opšte odredbe  

Opšti uslovi korišćenja sadrže odredbe o značenju pojmova te opšte uslove poslovanja za kupovinu robe, odnosno proizvoda elektronskim putem na individualni zahtev korisnika, a u sklopu pružanja usluge prodaje robe putem Interneta (u daljnjem tekstu:  Webshop).

Webshop omogućuje kupovinu robe, odnosno proizvoda (u daljnjem tekstu: proizvod) putem interenta (web stranice) pod uslovima prihvatanja i poštovanja  svih opštih uslova korišćenja.

Opšti uslovi korišćenja sastavni su deo ugovora.

 

Značenje pojmova

Korisnik : posetilac web stranice

Prodavac (davalac usluge):

PODOMEDICO DOO
Kraljevića Marka 10
21000 Novi Sad
PIB: 107688479
Tel: +381 21 427858, +381 66 427858
e-mail : [email protected]

Kupac može biti samo punoletno i potpuno poslovno sposobno fizičko lice kao i pravno lice koje pristane na primenu svih opštih uslova korišćenja.

 

Porudžbina

Kupac poručuje proizvod elektronskim putem nakon izbora na osnovu slike i osnovnih podataka o proizvodu na web stranici. Slike su ilustrativne prirode te ne mogu odgovarati u svim detaljima stvarnom proizvodu.

Klikom na polje “Dodaj u korpu“  odabrani proizvod  smešta se u potrošačku korpu. Postupak se ponavlja do završetka izbora koji se obavlja  klikom na polje “Pregled korpe“ i zatim klikom na polje “Nastavite sa plaćanjem”.

Nakon izbora željenih proizvoda Kupac se vodi do dela “Vaši podaci” gde unosi podatke o adresi za isporuku i načinu plaćanja. Zatim klikom na polje “Naručite” porudžbina je izvršena.

Potvrdu o primanju porudžbine Prodavac će elektroniskim putem dostaviti Kupcu.

Proizvod nije registrovan stavljanjem u korpu, već tek nakon potvrde tj. klikom na polje Naručite“  od strane Kupca.

Postoji mogućnost da količine proizvoda nisu trenutno na raspolaganju o čemu će Prodavac obavestiti Kupca na e-mail adresu ili telefonom, a  Kupac tada ima mogućnost da otkaže naručeni proizvod ili naruči drugi.

 

Cene    

Cene  proizvoda izražene su u dinarima (RSD) i uključuju PDV.

Cene se mogu menjati sve do trenutka prihvatanja ponude (potvrde kupovine).

Cena dostave nije uključena u cenu proizvoda za isporuke na teritoriji Republike Srbije i zavisi od cenovnika Post Express službe Pošte Srbije ili neke druge dostavne službe. Za sve ostale destinacije prodaje izvan Republike Srbije dostava se vrši prema cenovniku koji će u obliku ponude biti dostavljen kupcu. Cena  dostave zavisi od svih troškova koji su nužni i obavezni pri dostavi proizvoda  kupcu za svaku destinaciju posebno.

 

Način plaćanja

Kupci mogu proizvode plaćati:

– pouzećem

Prilikom plaćanja pouzećem Kupac dobija na svoju e-mail adresu ponudu i sve podatke koji su potrebni za dostavu odabranih proizvoda.

 

Dostava (isporuka)

Prodavac obavlja dostavu  isključivo na teritoriji Republike Srbije i to u roku od osam radnih dana od dana potvrde o plaćanju.

Prodavac nije odgovoran za nemogućnost dostave u naznačenim rokovima ako Kupac nije zatečen na adresi za dostavu koju je dao i u tom,  slučaju biće ostavljena poruka sa podacima za kontakt.

Dostava se može izvršiti i punoletnoj osobi – članu domaćinstva i ovlašćenoj osobi, uz pokazivanje ličnog indetifikacionog dokumenta.

Potpisom otpremnice smatra se da je Kupac proizvod preuzeo.

U slučaju odbijanja preuzimanja proizvoda bez valjanog razloga, prodavac ima pravo da zahteva nadoknadu svih nastalih troškova.

 

Reklamacija i vraćanje proizvoda

Pri dostavi proizvoda potrebno je pošiljku odmah pregledati i ako je kupac uočio vidljive nedostatke ili mu je dostavljen proizvod koji nije naručio,  ima pravo da odbije prijem. Ako se to dogodi potrebno je odmah ispuniti odgovarajući obrazac dostavljača, zatim javiti putem e-maila ili telefonski, u skladu s korisničkim uputstvima na web stranici,  da li kupac želi ponovnu dostavu ili povraćaj novca. Ponovljena dostava ili povrat novca obavlja se u roku od 15 dana od dana vraćanja proizvoda.

Zbog materijalnih nedostataka, odnosno tehničke neispravnosti proizvoda koje je kupac naknadno uočio te oštećenja koja nisu nastala u transportu, Kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda u roku od osam dana od dana prijema proizvoda. Reklamacija se obavlja  na  obrascu za reklamacije koji se nakon autorizacije popunjava  prema naznačenim upustvima na web stranici, a na kojem Kupac najavljuje i eventualno vraćanje proizvoda.

Kupac ne može reklamirati izgled proizvoda jer slika koja ilustruje proizvod ne mora odgovarati u svim detaljima stvarnom izgledu proizvoda.

Vraćanje proizvoda obavlja se dostavom na adresu o kojoj je kupac obavešten na obrascu za reklamacije.

Ako je uz proizvod isporučeno uputstvo odnosno dokument koji omogućuje Kupcu  da nakon određenog broja dana vrati proizvod iz bilo kog razloga , Kupac može navedeni proizvod vratiti Prodavcu prema upustvima koje su isporučene uz svaki proizvod. Ako nisu ispunjeni svi kriterijumi od strane Kupca prodavac nije u nikakvoj obavezi prema Kupcu.

Troškove vraćanja proizvoda snosi Kupac, sem u slučaju kada proizvod nije primio  (odbijanje prijema) zbog vidljivih nedostataka ili ako je isporučen drugi proizvod a ne onaj koji je naručen.

Kupac je obvezan da  proizvode vrati u stanju u kom su mu dostavljeni  i u originalnom pakovanju u kojem mu je proizvod dostavljen.

Ako je zahtev za zamenom proizvoda ili povraćajem novca opravdan, prodavac će postupiti u skladu sa zahtevom kupca  s tim da će trošak ponovnog slanja proizvoda  ili povraćanja novca snositi Prodavac.

Ako Kupac nije primio naručeni  i plaćeni proizvod u roku od osam kalendarskih dana od zadnjeg dana određenog za isporuku (dostavu) proizvoda, ima pravo, na obrascu za reklamacije ili putem kontakata objavljenih na web stranici, prijaviti da proizvod nije dostavljen.  Prodavac je obvezan postupiti po takvoj prijavi i utvrditi razloge neisporučivanja proizvoda u najkraćem mogućem roku te obavestiti kupca o daljem rešavanju  predmeta.

 

 

 

Ograničenja korišćenja i odgovornost

Korisnik web stranice se obavezuje:

– da neće unositi ili distribuirati putem web stranice sadržaje koji su suprotni zakonskim propisima, sadržaje kojima se vređaju tuđa prava i interesi te preteće, vulgarne, pornografske i slične sadržaje.

– da neće kršiti prava intelektualnog vlasništva, da neće dokumente, podatke i informacije objavljene na web stranici reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način  koristiti u komercijalne svrhe  već za lične potrebe  uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava bilo davaoca usluge ili trećih lica.

Korisnik web stranice/kupac garantuje i snosi odgovornost za unos tačnih i potpunih podataka prilikom registracije i ispunjavanja obrasca kod kupovine u web shopu.

Korišćenjem sadržaja ovih web stranica Korisnik web stranice/kupac  prihvata  sve rizike koji nastaju iz tog korišćenja  te prihvata da korisiti sadržaj web stranica/Webshop isključivo  za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Davalac usluge/prodavac ne garantuje za tačnost, istinitost ili pouzdanost  bilo koje informacije i podatka sačuvanih na web stranicama ukoliko i kada su podaci preuzeti iz nekog drugog izvora.

Davalac usluge/prodavac ne snosi odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu ili troškove nastale kao rezultat uptrebe ili nemogućnosti upotrebe bilo koje od informacija dostupnih na web stranicama.

Davalac usluge/prodavac neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga ili prekida internet veze prilikom korišćenja Webshop-a niti će odgovarati ili snositi troškove za  korišćenje kompjuterske opreme i telekomunikacijskih sistema radi pristupa web stranicama i internet trgovini.

Davalac usluge/prodavac ima pravo sprečiti  pristup korisnicima na web stranice na kojima se obavljaju radnje suprotne ovim opštim uslovima korišćenja i na  osnovu toga ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Zaštita privatnosti

Davalac usluge (prodavac) – se obavezuje  da pruža zaštitu  ličnih podataka kupaca na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima koji su bitni za ispunjavanje obaveze prema kupcima.

Prodavac neće nedozvoljeno distribuirati podatke o kupcima ili uključivati kupce u marketinške projekte ili kampanje bez dozvole kupca.

Svi podaci o korisnicama i kupcima strogo se čuvaju  i dostupni su samo zaposlenim licima kojima su ti podaci potrebni  za obavljanje posla.

Označavanjem određenog polja (kućice) na web stranicama smatra se da korisnik pristaje  na prikupljanje, korišćenje, obradu i prenošenje ličnih podataka potrebnih za korišćenje web stranica i za davanje podataka trećim licima radi izvršavanja usluge prema korisniku/kupcu  kao i za potrebe vlastitih evidencija i baze podataka te za obaveštavanje korisnika o novim proizvodima i uslugama.

Davalac usluge/prodavac  omogućuje korisnicima/kupcima pristup njihovim ličnim podacima kako bi osigurao da su lični podaci tačni, potpuni i ažurirani. Ako korisnici /kupci zatraže brisanje ličnih podataka, davalac usluge će to omogućiti ali time korisnici  pristaju da im se onemogući pristup  određenim sadržajima na web stranicama.

 

Ostale odredbe

Za sve što nije uređeno ovim uslovima korišćenja primenjuje se Zakon o elektronskoj trgovini i ostali zakoni koji se odnose na pružanje i korišćenje Internet trgovine.

Davalac usluge/prodavac – zadržava pravo izmene ovih opštih uslova  bez prethodne najave.

Korisnici/kupci  su dužni, da pre svakog korišćenja Webshop-a, provere  opšte uslove korišćenja koji čine ugovorne odredbe.

Svi mogući sporovi nastali na osnovu pružanja usluge prema ovim opštim uslovima rešavaće se pred stvarno nadležnim sudom u Novom Sadu.